Ga naar de inhoud

Privacybeleid

1. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

2. Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens : TIANO MAILLEUX.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens, TIANO MAILLEUX verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van deze verwerking bij te houden.
Wanneer TIANO MAILLEUX verwerkt Persoonsgegevens, TIANO MAILLEUX neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. TIANO MAILLEUX behandelt ze.

3. Doel van de verzamelde gegevens

TIANO MAILLEUX kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor browsing gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het surfen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om facultatieve tevredenheidsenquêtes te houden op https://maslabergerie.com/: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

TIANO MAILLEUX verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische en analysedoeleinden.

4. Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://maslabergerie.com/ de volgende rechten:

 • het recht van toegang (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bijwerking en volledigheid van de gegevens van de gebruikers het recht om de persoonsgegevens van de gebruikers af te schermen of te wissen (artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de mededeling of de opslag verboden is
 • het recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • het recht op overdraagbaarheid van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 RGPD)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://maslabergerie.com/ hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra TIANO MAILLEUX kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://maslabergerie.com/ zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe TIANO MAILLEUX zijn Persoonsgegevens te gebruiken, te vragen deze te rectificeren of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met TIANO MAILLEUX schriftelijk op het volgende adres

TIANO MAILLEUX - 49 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS - hello@maslabergerie.com
In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij verwijderd wil zien. TIANO MAILLEUX corrigeert, bijwerkt of schrapt, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die gelden voor TIANO MAILLEUX de wet, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://maslabergerie.com/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

5. Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

TIANO MAILLEUX zal de over haar Klanten verzamelde Gegevens niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen. Echter, TIANO MAILLEUX blijft vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

TIANO MAILLEUX verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en er met name voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, ter kennis wordt gebracht van TIANO MAILLEUXDe Klant wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien TIANO MAILLEUX verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van TIANO MAILLEUX en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven uiteengezette doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van Gebruikers van TIANO MAILLEUX zijn voornamelijk onze klantenservice agenten.

6. Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van de website https://maslabergerie.com/ verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie zoals vereist.

TIANO MAILLEUX verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Statistieken via Google Analytics

Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard.

Privacybeleid